Služby a domovy pro seniory

Hlavním cílem je zajistit dlouhodobě udržitelné řešení potřeb obyvatel vyplývající z demograficko-sociálních změn v kraji. Dojde k rozvoji kapacity sociálních služeb pro seniory, např. V Domově Březiny v Petřvaldu, v Domově pro seniory v Kopřivnici, Domově Duha v Novém Jičíně, v Domově pro seniory v Havířově či v Příboře. Vznikne nová pobytová služba v Ostravě a v Dětmarovicích. Nadále budou rozvíjeny kapacity nejen pobytových, ale i terénních služeb pro seniory. Cílem je zvýšit využití moderních technologií v sociálních službách včetně zapojení SMART technologií do asistenční péče. Moravskoslezský kraj chce rozvíjet inovativní aktivity aplikované sociální práce ve spolupráci s vysokými školami. 

Vybavení a rozvoj služeb zdravotnických zařízení

Cílem souboru projektů je zajistit dostatečný počet zdravotnického personálu a dostupnost zdravotní péče v celém kraji. Je nutné investovat do modernizace nemocničních zařízení a obnovy a modernizace přístrojové techniky. Dále bude pokračovat elektronizace v oblasti zdravotnictví tak, aby byla poskytovaná péče pro pacienty pohodlnější a přehlednější. Elektronické objednávkové systémy zkrátí čekací doby. Telemedicína umožní lékařům sledovat fyziologické funkce pacientů i na dálku. S lepším systémem pro sdílení dat a komunikaci mezi jednotlivými zařízeními může vzniknout tzv. bezpapírová nemocnice. Zaznamenání průběhu léčby bude snadnější. Orientační a navigační systémy ve zdravotnických zařízeních budou pacienta snáze navigovat na potřebné místo. Budou dobudovány nové kapacity zdravotnické záchranné služby, včetně investic do dalšího vzdělávání zaměstnanců, adekvátního vybavení v oblasti ICT, materiálně technického vybavení a zabezpečení pro kvalitní a bezpečné poskytování služeb. 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Projekt je zaměřen na řešení rozvojových priorit Moravskoslezského kraje, jako je zvýšení kvality vzdělání a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, které vycházejí z celé řady reálných problémů – nedostatek absolventů technických a řemeslných profesí související s průmyslovou tradicí regionu a vysokou poptávkou ze strany zaměstnavatelů, malá popularita technických oborů, nedostatek kvalitních informací o trhu práce, odchod talentovaných lidí z kraje, nedostatečná spolupráce škol se zaměstnavateli apod. 

Cílem projektu je popularizace a zatraktivnění polytechnického a odborného vzdělávání na středních školách; podpora vzájemné spolupráce mezi základními a středními školami; podpora spolupráce škol se zaměstnavateli; zvýšení kvality absolventů středních škol a usnadnění jejich přechodu na trh práce, případně na další stupeň vzdělávání; zvýšení kvality personálního zázemí škol; podpora kariérového poradenství ve školách a snížení odchodů ze vzdělávání; podpora čtenářské a matematické gramotnosti. 

Expat Centrum Ostrava

Expat Centrum Ostrava by mělo pomáhat tvořit a rozvíjet podmínky pro začleňování cizinců žijících v Ostravě a regionu do života a pracovního trhu. Centrum by mělo být také klíčovým partnerem místních zahraničních firem v oblasti komunikace s cizinci, hledání jejich pracovního a volnočasového uplatnění a vyžití. Jedná se o veřejnou službu, jejímž cílem je přilákání a udržení cizinců v regionu. 

Hlavní cílovou skupinou centra jsou zahraniční odborníci kreativních, manažerských, výzkumných, a akademických profesí včetně rodinných příslušníků, kteří pracují a žijí v Ostravě a blízkém okolí, nebo zvažují přestěhování do regionu. Těchto odborníků je v našem regionu nedostatek. Z tohoto důvodu je potřeba budovat takové podmínky, které by je motivovaly přijet právě sem nebo v Ostravě  a okolí zůstat, například po studiu vysoké školy. 

Expat centrum by mělo být místem, kde budou cizinci v regionu získávat praktické informace a pomoc.  Aby si ve městě co nejdříve zvykli a cítili se v něm příjemně, poskytuje centrum na jednom místě najdou vše potřebné – od nabídky práce po bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity. Cílem je mimo jiné udržet cizince na zdejším pracovním trhu. Vzniká tedy centrum, které zajistí komunikaci mezi městem, partnery a těmi, kteří přijíždějí, aby zde nějakou dobu žili a třeba i trvale zůstali. 

Expat centrum sídlí na Českobratrské 1888/14 v Ostravě. Více informací naleznete na webu www.ostravaexpat.eu. Nenechte si ujít aktuality a přihlaste se na odběr novinek (newsletter). Sledujte také Facebook a Instagram Ostrava Expat Centre.

Smart and Green District (SMARAGD)

Cílem integrovaného projektu je vytvoření silného jádra inovačního ekosystému, jehož základem je sdílená výzkumná a inovační infrastruktura poskytující špičkové zázemí a služby podporující inovace a spolupráci v oblasti nových podnikatelských aktivit s vysokou přidanou hodnotou.  Bude podpořen vznik technologického vybavení odpovídající potřebám současných inovativních firem, sdílené laboratoře pro průmyslový výzkum, vývoj a testování nových technologií, dílny pro lehkou výrobu funkčních vzorků a prototypů apod. Srdce projektu bude lokalizováno do Ostravy Poruby, kdy bude využito blízkosti vědeckotechnologického parku, Fakultní nemocnice, Vysoké školy báňské – Technické univerzity či superpočítače. Dalším cílem projektu je zamezení odchodu talentovaných lidí z regionu a podpora vzniku inovativních firem mezinárodního významu. 

Digital Innovation Hub (DIH)

Cílem projektu je podpora zavádění digitálních inovací ve firmách i ve společnosti. Prostřednictvím vyšší míry nebo nových způsobů využívání digitálních technologií a znalostí budou v rámci DIHu poskytovány služby klientům, které přispějí k růstu jejich konkurenceschopnosti v podobě zlepšování jejich procesů, produktů i služeb, zároveň se jeho aktivity zaměří na vytváření a využívání nových business (rozvojových) příležitostí např. formou vzniku start-ups. Klientem DIHu jsou zejména malé a střední firmy, ale také velké firmy, veřejná správa a další entity společenského ekosystému, např. budoucí start-ups, sociální komunity. Koncepce DIHu je postavena na 4 pilířích:  

1. Možnost přístupu k testování (před samotnou investicí);  
2. Dovednosti a vzdělávání;  
3. Podpora při hledání investic;  
4. Inovační ekosystém a síťování.    

Podnikavý region (PODREG)

Podnikavý region (zkráceně PODREG) je projekt, jehož cílem je zvýšení počtu podnikatelů v Moravskoslezském kraji. PODREG motivuje k podnikání všechny obyvatele napříč krajem, podporuje zajímavé projekty a snaží se o nalezení technologických a inovačních špiček. Aby byl v rámci Moravskoslezského kraje dosah pomoci co největší, došlo k navázání spolupráce Moravskoslezského inovačního centra s dalšími organizacemi podporujícími podnikání a byla vytvořena tzv. Start Up Community. Start Up Community pak společnými silami pomáhá startupům, začínajícím podnikatelům či malým a středním podnikům zefektivnit jejich podnikatelské začátky. Hlavními nástroji Podnikavého Regionu jsou programy Start Up Voucher (SUV) a Voucher pro Začínající Firmy (VZF), které nejlepším projektům/firmám mohou poskytnout mimo jiné i finanční polštář v začátcích podnikání. 

Museum+ v DOV

Unikátní výstavní prostor se sbírkami z národních i mezinárodních muzeí má vzniknout v Dolní oblasti Vítkovic. Projekt přispěje k transformaci regionu i posílení metropolitní image Ostravy. Jedná se totiž o její první státní muzeum.

Expozice zaměřené na přírodní vědy, společenské vědy a umění pomohou zkvalitnit vzdělávání dětí, žáků a studentů v kraji. Díky novému muzeu budou v Ostravě k vidění vysoce kvalitní exponáty z národních i mezinárodních sbírek. Projekt zároveň podpoří záchranu chátrajících vysokých pecí 4 a 6 a pomůže se zkvalitněním image uhelných regionů.

Memorandum o vzniku muzea podepsali zástupci státu, kraje, Ostravy i Dolních Vítkovic v říjnu 2019. Museum+ patří mezi strategické projekty vládního programu Restart zaměřeného na restrukturalizaci těžbou postižených regionů.

Vysokorychlostní trať Ostrava – Praha

Cílem projektu je zkrátit časovou dostupnost mezi hlavními hospodářskými centry České republiky a vytvořit společný prostor, kde rozhodující není fyzická vzdálenost těchto center. Nutné je také přiblížit regiony k hlavním centrům a vytvořit podmínky pro další rozvoj regionu díky lepší distribuci ekonomických příležitostí a lepšího rozložení ekonomické aktivity. Zvýší se tak konkurenceschopnost železniční dopravy na dopravním trhu a tím i zvýšení jejího využití a převedení dopravní zátěže z environmentálně méně šetrných způsobů dopravy. 

Energetické úspory ve veřejných budovách

Projekt řeší snížení energetické náročnosti spotřeby elektrické energie v budovách, a to pomocí instalace fotovoltaických panelů včetně bateriového uložiště, který je součástí její instalace.  

Snaha o energetickou nezávislost společně s rostoucími cenami energií je cestou, jak snížit náklady budovy na její provoz. Ukládání vyrobené energie do bateriového uložiště je tak odpovědí na otázku, jak a co nejlépe hospodařit s vyrobenou energií a pokrýt spotřebu budovy v požadované době. 

Obnovitelné zdroje energie, smart grids ​

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Specifický cíl 3.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

Cílem je efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie, zvyšování jejich podílu, snižování spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podniků ve využívání OZE.  

 • podpora solárních termických systémů, solárních elektráren 
 • podpora malých vodních elektráren, podpora větrných elektráren 
 • podpora tepelných čerpadel 
 • podpora efektivního využití bioplynu při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla 
 • podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu, a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu 
 • podpora efektivního využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla, případně monovýroby tepla z biomasy formou výstavby nových výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení 
 • podpora výstavby zařízení na výrobu pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě. 
 • podpora akumulace energie a transformace energie mezi energonositeli 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé, střední a velké podniky včetně podniků až ze 100 % vlastněných veřejným sektorem 

Specifický cíl 3.3 – Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni 

Modernizace a výstavba energetických soustav s implementací inteligentních prvků zaměřených na rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí (plyn a elektřina). 

 • instalace inteligentních prvků v energetických sítích za účelem rozvoje/vzniku smart grids, využití zařízení pro ukládání energie v elektrizační soustavě (akumulaci), výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosových/přepravních a distribučních soustav a související infrastruktury, snížení technických ztrát a zvýšení účinnosti energetických soustav, zavádění systémů řízení spotřeby energie 
 • výstavba konverzních zařízení Power-to-Gas ke konverzi elektřiny z OZE na nové druhy plynů, výstavba metanizačních jednotek, výstavba zařízení/stanic na zachytávání CO2 (technologie CCS/CCU), výstavba konverzních zařízení/výroben nových druhů nízkoemisních/nízkouhlíkových plynů  
 • připojení výroben a konverzních zařízení k plynárenské soustavě, osazení plynových expanzních turbín v RS spojených s výrobou elektrické energie, výstavba zkapalňovacích stanic 
 • modernizace a úprava plynárenské soustavy, výstavba plynovodů a modernizace zásobníků plynu včetně instalace nových podzemních sond, moderních kompresorů a bezpečnostních prvků, vytvoření dodatečné potřebné kapacity na plynárenské soustavě, která reaguje na nahrazování uhlí zemním plynem u velkých elektrických, tepelných a průmyslových zdrojů 
 • instalace inteligentních prvků v plynárenských sítích a software za účelem rozvoje/vzniku smart grids a pro efektivní řízení integrace nových druhů plynu 

Vhodní příjemci podpory: 

Licencované subjekty podnikající v energetických odvětvích (provozovatelé přenosové, přepravní, distribuční soustavy, držitelé licencí na uskladňování plynu, na výrobu elektřiny a výrobu plynu), nelicencované podnikatelské subjekty nepodnikající v energetických odvětvích 

Modernizační fond  

Program č. 1 – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) 

Podpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie. 

 • podpora výroby energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zdroje, včetně případných systémů akumulace, se změnou palivové základny na OZE, energetické využití odpadu (kromě slámy a dalších zbytků z rostlinné výroby a za předpokladu dodržení principu hierarchie nakládání s odpady), zemní plyn, odpadní teplo (včetně využití vodíkových aplikací) 
 • podpora distribuce energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace a budování nových tepelných rozvodů v rámci SZT (včetně případných systémů akumulace) za podmínky eliminace všech emisně intenzivních zdrojů do roku 2030 v těchto SZT 

Vhodní příjemci podpory: 

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie 

Program č. 2 – Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie (RES+) 

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.  

 • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského půdního fondu a lesních pozemků (omezení se netýká projektů tzv. agrofotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin) 
 • FVE na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch, FVE integrované do budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov, FVE realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu 
 • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně 
 • podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje) 

Vhodní příjemci podpory: 

Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) 

Inovace, výzkum a vývoj​

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 1.1 – Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií 

Je podporována realizace podnikového VaV, budování a rozvoj infrastruktury a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do podnikové praxe.  

 • realizace podnikového VaI, zejména ve spolupráci s VO – podle priorit RIS3 
 • zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe; zavádění organizačních a procesních inovací; ochrana a využívání duševního vlastnictví 
 • zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích 
 • inovační vouchery (spolupráce MSP a výzkumných organizací s cílem zavádět nové inovační řešení a využití pokročilých technologií 
 • budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru 
 • sdílené kapacity pro VaI – klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/co-workingová centra atd. 
 • rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků VaI a jejich uvádění na trh (zvýšení horizontální mobility (podniky – VO – školy) 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, výzkumné organizace, velké podniky (zahrnující spolupráci s MSP) 

Digitalizace a vysokorychlostní internet​

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Specifický cíl 5.1 – Zvýšení digitálního propojení 

Cílem je umožnit vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí elektronických komunikací velmi vysoké kapacity pro obyvatele, podnikatele, komerční společnosti a hlavní socioekonomické aktéry 

 • modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu velmi vysoké kapacity s využitím zejména kabelů s optickými vlákny 
 • zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou založených zejména na kabelech s optickými vlákny.  
 • vytváření pasivní/fyzické infrastruktury potřebné pro budování vysokorychlostního přístupu k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou  
 • podpora využívání nových konstrukčních prvků a technologických postupů pro budování infrastruktury vysokokapacitních sítí s cílem zrychlení a zlevnění výstavby 
 • opatření na straně poptávky včetně její agregace například využitím voucherů na služby vysokorychlostního připojení prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou 
 • vybudování odborné a technické kapacity v území, usnadňující a zrychlující interakci aktérů při budování sítí s velmi vysokou kapacitou v regionech  
 • podpora informovanosti o technické infrastruktuře a jejího sdílení, a to i s využitím informačních zdrojů veřejné správy 
 • vytváření informačních nástrojů stimulujících poptávku a zlepšujících informovanost veřejnosti o službách a sítích elektronických komunikací 
 • podpora efektivního sběru, ověřování a zpracování dat o sítích a službách elektronických komunikací 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé a střední a velké podniky, domácnosti, organizace vlastněné a zřizované státem, obce nebo sdružení obcí, případně kraje, socioekonomičtí aktéři, orgány státní či veřejné správy 

Zaměstnanost

OP Zaměstnanost+ 

Specifický cíl 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a neaktivní osoby, podporovat samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiku 

 • podpora vzdělávání – získání rekvalifikace či profesní kvalifikace, opatření k prevenci vyloučení z trhu práce, podporující návrat do studia 
 • poradenské a informační činnosti pro znevýhodněné skupiny, pro osob vstupujících na trh práce, osob se zdravotním postižením, prevence zadlužení 
 • motivační aktivity  
 • podpora aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání  
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Specifický cíl 1.2 – Modernizovat instituce a služby trhu práce s cílem posoudit a předvídat potřeby dovedností a zajistit včasnou, individuálně uzpůsobenou pomoc i podporu při vytváření souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož i během přechodů mezi zaměstnáními a během mobility 

 • modernizace, podpora rozvoje a kapacit veřejných služeb zaměstnanosti a institucí pro oblast dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby trhu práce
 • tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů 
 • zavádění poradenské práce včetně kariérového poradenství  
 • lepší slaďování nabídky a poptávky trhu práce, predikce vývoje trhu práce, popis profesí a jejich kvalifikací   
 • spolupráce na národní a regionální úrovni při realizaci politiky zaměstnanosti  
 • podpora sítě EURES 
 • podpora systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zvyšování kvalifikace 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Specifický cíl 1.3 – Prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na TP, lepší rovnováha mezi prací a osobním životem – včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby 

Podpora aktivit vedoucích ke snižování nerovného odměňování žen a mužů.  

 • podpora služeb pro děti do tří let případně starších (i podnikových) včetně vzdělávání  
 • podpora zavádění flexibilních forem práce – vzdělávání osvěta a poradentství pro zaměstnavatele a přímá finanční podpora pomoci mzdových příspěvků) 
 • podpora zavádění managementu mateřské a rodičovské  
 • realizace genderových auditů u zaměstnavatelů  

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno 

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast j-h) – Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků včetně aktivního začleňování uchazečů o zaměstnání 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Energetické úspory, OZE

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.1 – Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

Jsou podporovány aktivity zaměřené na snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, zejména:

 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie
 • výstavba nových veřejných budov s parametry pro pasivní či plusové budovy
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí budov
 • zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu

Vhodní příjemci podpory:

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.

Specifický cíl 1.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Jsou podporovány aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie, zejména:

 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
 • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

Vhodní příjemci podpory:

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.

Modernizační fond

Program č. 2 – Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie (RES+)

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

 • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského půdního fondu a lesních pozemků (omezení se netýká projektů tzv. agrofotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin)
 • FVE na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch, FVE integrované do budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov, FVE realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu
 • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně
 • podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje)

Vhodní příjemci podpory:

Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Program č. 7 – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov)

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie
 • výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

Vhodní příjemci podpory:

Organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy.

Termín vyhlášení výzvy:
Vyhlášení výzev se očekává v roce 2025

Obnovitelné zdroje energie, smart grids

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 3.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Cílem je efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie, zvyšování jejich podílu, snižování spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podniků ve využívání OZE.

 • Podpora solárních termických systémů, solárních elektráren
 • Podpora malých vodních elektráren, podpora větrných elektráren
 • Podpora tepelných čerpadel
 • Podpora efektivního využití bioplynu při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla
 • Podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu, a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu
 • Podpora efektivního využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla, případně monovýroby tepla z biomasy formou výstavby nových výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení
 • Podpora výstavby zařízení na výrobu pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě.
 • Podpora akumulace energie a transformace energie mezi energonositeli

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky včetně podniků až ze 100 % vlastněných veřejným sektorem

Specifický cíl 3.3 – Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni

Modernizace a výstavba energetických soustav s implementací inteligentních prvků zaměřených na rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí (plyn a elektřina).

 • Instalace inteligentních prvků v energetických sítích za účelem rozvoje/vzniku smart grids, využití zařízení pro ukládání energie v elektrizační soustavě (akumulaci), výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosových/přepravních a distribučních soustav a související infrastruktury, snížení technických ztrát a zvýšení účinnosti energetických soustav, zavádění systémů řízení spotřeby energie
 • Výstavba konverzních zařízení Power-to-Gas ke konverzi elektřiny z OZE na nové druhy plynů, výstavba metanizačních jednotek, výstavba zařízení/stanic na zachytávání CO2 (technologie CCS/CCU), výstavba konverzních zařízení/výroben nových druhů nízkoemisních/nízkouhlíkových plynů
 • Připojení výroben a konverzních zařízení k plynárenské soustavě, osazení plynových expanzních turbín v RS spojených s výrobou elektrické energie, výstavba zkapalňovacích stanic
 • Modernizace a úprava plynárenské soustavy, výstavba plynovodů a modernizace zásobníků plynu včetně instalace nových podzemních sond, moderních kompresorů a bezpečnostních prvků, vytvoření dodatečné potřebné kapacity na plynárenské soustavě, která reaguje na nahrazování uhlí zemním plynem u velkých elektrických, tepelných a průmyslových zdrojů
 • Instalace inteligentních prvků v plynárenských sítích a software za účelem rozvoje/vzniku smart grids a pro efektivní řízení integrace nových druhů plynu

Vhodní příjemci podpory:

Licencované subjekty podnikající v energetických odvětvích (provozovatelé přenosové, přepravní, distribuční soustavy, držitelé licencí na uskladňování plynu, na výrobu elektřiny a výrobu plynu), nelicencované podnikatelské subjekty nepodnikající v energetických odvětvích

Modernizační fond

Program č. 1 – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Podpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

 • Podpora výroby energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zdroje, včetně případných systémů akumulace, se změnou palivové základny na OZE, energetické využití odpadu (kromě slámy a dalších zbytků z rostlinné výroby a za předpokladu dodržení principu hierarchie nakládání s odpady), zemní plyn, odpadní teplo (včetně využití vodíkových aplikací)
 • Podpora distribuce energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace a budování nových tepelných rozvodů v rámci SZT (včetně případných systémů akumulace) za podmínky eliminace všech emisně intenzivních zdrojů do roku 2030 v těchto SZT

Vhodní příjemci podpory:

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie

Program č. 2 – Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie (RES+)

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

 • Výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského půdního fondu a lesních pozemků (omezení se netýká projektů tzv. agrofotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin)
 • FVE na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch, FVE integrované do budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov, FVE realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu
 • Výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně
 • Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje)

Vhodní příjemci podpory:

Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Moravskoslezská vědecká knihovna

Výstavy, kulturní akce i oddech v příjemném prostředí kavárny. Vědecká knihovna bude mít po desítkách let v provizorních prostorách ostravské Nové radnice své vlastní sídlo a má se stát místem plným života. 

Hlavní vizí je postavit novou inteligentní knihovnu a vdechnout jí život. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se stane moderním informačním, komunikačním a technologickým střediskem. Nabídne nejen off-line média, ale i on-line média, bude jedním z uzlových bodů znalostních sítí, bude plnit také sociálně-integrační funkci, stane se místem pro setkávání a komunikaci.  

Nová budova se bude stavět podle původního projektu tzv. Černé kostky naproti Domu kultury města Ostravy. 

Turistický rozvoj Jesenicka

Lepší zázemí pro turisty se chystá u břehů Slezské Harty na Bruntálsku. V rámci projektu by se zde mělo vybudovat:

 • hygienické zázemí pro návštěvníky – toalety, sprchy, převlékárny, úschovny
 • veřejná tábořiště či kempy
 • veřejné pláže
 • občerstvení
 • půjčovny kol, lodiček a dalšího sportovního vybavení
 • rybářské základny

Zároveň se bude rozvíjet lodní doprava, již nyní byl zahájen provoz elektrolodi s dvěma elektromotory, lithiovou baterií a solárními panely.
O její provoz a veškerou lodní dopravu se stará svazek obcí Slezská Harta. Vzniknout zde mají i kvalitní přístaviště pro lodní dopravu nebo jachetní a veřejná kotviště.

Rozvoj letiště Leoše Janáčka

Na letišti Leoše Janáčka v Mošnově dojde ke kompletní rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy i příletového terminálu. Vybudují se nové cargo haly pro nákladní dopravu a hangáry pro parkování letadel.  

Realizace projektu vytvoří nezbytné podmínky pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu pohybových ploch letiště na dalších min. 25 let. 

Pohornická krajina Karvinska

Pro krajinu mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou, která byla v minulosti zasažena těžbou uhlí, je nyní potřeba najít nové využití. Stane se územím plným pohybu, chytrých řešení a nové energie.

Projekt se zaměří na takové aktivity, které podpoří všestranný a udržitelný rozvoj regionu a budou respektovat stávající unikátní hodnoty území. Vzniknou zde například volnočasové areály a cyklostezky i zázemí pro lehký průmysl, výzkum a vývoj.

Projekt počítá se spoluprací obcí, firem a dalších důležitých partnerů v území. Zapojit by se do něj měla také veřejnost. Dobře zvládnutý projekt bude inspirací pro další území pohornické krajiny.

Další informace o projektu najdete na www.poho2030.cz

Centrum pro výzkum energetické a sociální změny (REFRESH)

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) má ambici stát se evropským výzkumným centrem energetických kompetencí. Odborníci z různých oborů zde pracují na vývoji metod a technologií zajišťujících energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost regionu. Zabývají se i tím, jak efektivně využít odpadové hospodářství nebo lokální obnovitelné zdroje.

CEET navazuje na Národní centrum pro energetiku, jehož výzkumné základny již dnes využívá. Stávající výzkumné technologie a laboratoře však potřebuje modernizovat.

Hlavním cílem projektu je podpora surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky s využitím nových metod a prostředků. Díky projektu může dojít k efektivní transformaci současného stavu energetiky na bezuhlíkové technologie s vazbou na efektivní cirkulární ekonomiku a rozvoj vodíkové energetiky.

Technologická a podnikatelská akademie

Kvalitní technické vzdělaní žáků i pedagogů pomůže zajistit nová střední škola, která bude působit v prostorách Vysoké školy báňské v Ostravě. Díky tomu se na vzdělávacím programu budou podílet univerzitní odborníci, celá činnost akademie bude s provozem VŠB-TUO úzce propojena.

Cílem je objevit technicky talentované žáky a nabídnout jim možnost využít nejmodernější vybavení vysoké školy již v rámci středoškolského studia.

Zároveň by nová střední škola mohla svým unikátním pojetím a zaměřením přilákat žáky z jiných regionů a tím přispět ke zmírnění negativního trendu, kterým je odliv zejména mladých lidí z kraje.