Příležitosti pro podniky: Nová brožura přehledně shrnuje operační programy 2021-2027

Evropská unie chce být zelenější a chytřejší díky inovacím, digitalizaci, ekonomické transformaci a malým a středním podnikům. Právě tato priorita se odráží i v dotačních příležitostech pro nové programové období 2021-2027, které se zaměřují na výzkum a vývoj, energetické úspory, oběhové hospodářství, obnovitelné zdroje, regeneraci brownfields, čistou mobilitu nebo vzdělávání.

Jaké příležitosti nabízí toto nové programové období podnikům? Prolistujte si naši přehlednou příručku pro podnikatele

Rozvoj podnikání je jednou ze superpriorit Moravskoslezského kraje. Chceme, aby se lidé všech generací stali podnikavějšími a firmy inovativnějšími. S tím jim kromě odhodlání a kreativity mohou pomoci i evropské zdroje.

Studenti se zapojili do debaty o transformaci kraje

Do debaty o transformaci a rozvoji Moravskoslezského kraje se zapojili také aktivní studenti ze všech tří veřejných krajských univerzit – Slezské univerzity v Opavě, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity.

Při společném pátečním setkání s hejtmanem Ivo Vondrákem řešili, jak propagovat krajské úspěchy a zlepšovat image regionu. Shodli se na tom, že nejen finanční prostředky, ale hlavně propagace bude klíčovým prvkem pro úspěšnou transformaci.

K tomu byl měl přispět i připravovaný projekt Černá kostka, který se stane centrem digitalizace, vědy a inovací. Pod heslem „od coal mining k data mining“ bude sloužit i jako centrum digitalizace a popularizace vědeckých výsledků. Zároveň nabídne místo pro setkávání a propojování místních rodáků, studentů, zajímavých řečníků a odborníků na různá témata.

Webinář k programům Erasmus+ a CERV

Bruselská linka připravuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Úřadem Vlády České republiky další ze série webinářů zaměřených na evropské programy v novém programovém období EU 2021 – 2027.

Webinář připravený na 6. května 2021 bude věnovaný programům ERASMUS+ a Práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values/CERV) v období 2021-2027, včetně aktuálních a připravovaných výzev v obou programech.

Webinář je bezplatný (hrazen z prostředků Moravskoslezského kraje a zmíněných programů.

Odkaz na registraci on-line.

Po vyplnění formuláře bude potvrzena registrace a na uvedený mail zaslány instrukce pro přihlášení.

PROGRAM WEBINÁŘE

9:00 – 10:00      Erasmus+

10:00 – 10:20    dotazy k programu Erasmus+

10:20 – 10:30    přestávka

10:30 – 11:30    Práva a hodnoty

11:30 – 11:50    dotazy k programu Práva a hodnoty

12:00                   shrnutí a ukončení webináře

Odkaz na výzvy Erasmus+ v roce 2021:https://bruselskalinka.cz/podpora-vzdelavani-a-aktualne-vyhlasena-vyzva-erasmus-na-rok-2021/

Úspěšné krajské projekty na mezinárodní platformě spravedlivé transformace

Kulturní a kreativní průmysly hrají klíčovou roli v transformaci uhelných regionů. Vytvářejí nová, kvalitní pracovní místa, zatraktivňují region a podporují cestovní ruch. Často přitom vycházejí právě z těžebního a průmyslového dědictví.

Cestou propojení kreativních odvětví s průmyslovou historií se vydává také řada projektů v Moravskoslezském kraji, mezi nimi oblast Dolní Vítkovice, program POHO 2030 pro obnovu pohornické krajiny Karvinska nebo nově vznikající MUSEUM+.

Úspěšné projekty představil tento týden hejtman kraje Ivo Vondrák na mezinárodní platformě spravedlivé transformace v Bruselu. Zástupci uhelných regionů z celé Evropy se na ní sešli už potřetí, aby se podělili o inspirativní projekty a příklady dobré praxe.

Objevte kraj, jak jej neznáte! Nový Atlas MSK představuje region ve více než 100 mapách

Nový Atlas Moravskoslezského kraje vykresluje silné i slabé stránky regionu, jeho specifika a charakter. Díky více než sto mapám je možné přehledně sledovat stav a vývoj území a využít tyto informace pro plánování a posun kraje pozitivním směrem.

„Pro uvažování o budoucím rozvoji a směřování Moravskoslezského kraje je podstatné region dobře znát, rozumět vývojovým trendům a dávat věci do souvislostí,“ říká Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Atlas je rozdělen do šesti oblastí podle priorit krajské strategie #hrajeMSKrajem. Čtenářům poskytne základní přehled o podnikatelské aktivitě, kvalitě života v regionu, stavu ovzduší nebo technických památkách v kraji. Lze díky němu porovnávat zaměstnanost, dopravní, zdravotní i sociální obslužnost napříč krajem.

Zástupci kraje debatovali s územními partnery o využití nových evropských zdrojů

Zástupci samospráv, podniků, univerzit a neziskového sektoru se ve čtvrtek 18. března setkali již počtrnácté v rámci zasedání tzv. Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (RSK MSK). Jednání se poprvé uskutečnilo online formou. Pozvání přijali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V první části se účastníci zasedání dozvěděli o aktivnosti a úspěšnosti Moravskoslezského kraje v čerpání evropských fondů v období 2014-2020. Celkově se subjektům v kraji podařilo ve stávajícím programovém období získat cca 70 miliard korun (13 % z celkového podílu zdrojů pro ČR).

Zdroje byly například využity na modernizování vzdělávacích učeben, dovybavení nemocnic, rekonstrukci podnikatelských objektů či rozšíření vysokoškolských oborů. Lidé se díky těmto evropským zdrojům vozí nízkoemisnější hromadnou dopravou a dýchají čistější vzduch.

Účastníci dostali informaci o naplňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje za rok 2020 a realizaci projektů, které kraj považuje za strategické. Na tyto projekty se můžete podívat i na tomto webu. Byl také představen interaktivní Atlas kraje, který bude postupně zveřejněn i na těchto stránkách.

Druhé polovině zasedání dominovalo téma nových transformačních zdrojů. Ze strany ministerstev byly představeny dva klíčové fondy – Modernizační fond a Fond pro spravedlivou transformaci. Moravskoslezský kraj se na tyto příležitosti systematicky připravuje. V širokém partnerství byl zpracován tzv. Transformační plán kraje, který byl na zasedání prodiskutován. Pokud Vás zajímá téma transformace regionu dočtete se o něm více v této sekci.

Všechny prezentace z 14. zasedání RSK MSK najdete na tomto odkazu.

Kraj spouští veřejnou výzvu pro sběr strategických transformačních projektů

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí vyhlašuje dne 31. 3. 2021 veřejnou výzvu k předkládání předběžných studií proveditelnosti potenciálně strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Zmíněný operační program podporuje území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje v procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Podpora se zaměřuje zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

„Spuštění veřejné výzvy nám umožňuje navázat na již započatou spolupráci s územím kraje při sběru projektových záměrů, kterou jsme zahájili v průběhu minulého roku. Zpracováním studie proveditelnosti nositel deklaruje reálný zájem usilovat o zdroje z operačního programu,“ okomentoval Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Veřejná výzva není v tuto chvíli omezena je otevřena širokému spektru nositelů. A to jak veřejnému, tak i soukromému sektoru, jejichž projektové záměry splní kritéria hodnocení transformačního potenciálu, dopadu na životní prostředí a prokáží proveditelnosti projektu. Tyto projekty také musejí v první fázi prokázat strategický základ, a to splněním několika kritérií:

 • významný dopad či potenciál změny v místě realizace projektu nebo na větším území kraje
 • soulad se strategií rozvoje Moravskoslezského kraje nebo Strategií RE:START
 • vznik nových nebo udržení stávajících pracovních míst, případně zvyšování kvalifikace a vzdělanosti nebo pozitivní vliv na adaptaci na klimatickou změnu
 • jasný nositel
 • minimální finanční objem investičního projektu nad 200 mil. Kč a neinvestičního nad 50 mil. Kč
 • jedinečnost projektu

Tato výzva ani následné hodnocení nezakládají nárok na finanční podporu předkládaných záměrů. Projekty, které projdou tímto hodnocením a budou schváleny na úrovni kraje, budou mít následně možnost podat úplnou projektovou žádost do oficiální výzvy vyhlašované řídícím orgánem Operačního programu Spravedlivá transformace. Sběr povinných příloh pro posouzení projektu je zajišťován prostřednictvím oddělení strategického plánování rskmsk@msk.cz do 30. 4. 2021.

Podrobnosti k výzvě včetně příloh jsou k dispozici pod zprávou a také v sekci Stáhněte si.

Dokumenty ke stažení

Podcast: Co přináší nový OP Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od těžby a spalování uhlí v nejvíce zasažených regionech ČR, mezi které patří i Moravskoslezský kraj.

Jak zajistit dostatek pracovních míst pro lidi, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, podpořit místní ekonomiku a zlepšit životní prostředí?

Tyto otázky zodpoví náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, který má na starost spuštění a realizaci nového programu, v podcastu DotaceEU.cz.

Webinář pro velké firmy k transformačním příležitostem z nových fondů

V návaznosti na přípravu Operačního programu Spravedlivá transformace a Modernizačního fondu pořádá Moravskoslezský kraj webinář pro velké podniky věnovaný těmto novým příležitostem. Webináře se zúčastní také zástupci ministerstev zodpovědných za přípravu finančních programů a fondů.

Kdy: 31. března 12:00-13:30
Kde: online přes MS Teams (pro odkaz pište na rskmsk@msk.cz)

Kromě aktuálních informací o přípravě Moravskoslezského kraje na nový OP Spravedlivá transformace se webinář zaměří také na téma produktivních investic a jejich podpory podle pravidel pro veřejnou podporu.

Vypracování Analýzy dopadů produktivních investic na trh práce je nezbytnou podmínkou pro čerpání velkých firem z OP Spravedlivá transformace, nezakládá však nárok na finanční podporu předkládaných záměrů. Ty budou dále diskutovány na Transformační platformě, složené ze zástupců ministerstev, socio-ekonomických partnerů a uhelných krajů, a s Evropskou komisí, která podporu velkých podniků povoluje pouze po podrobném zhodnocení jejich příspěvku ke klimaticky neutrální ekonomice, negativním dopadu na životní prostředí a zhodnocení z pohledu vzniku nových pracovních míst a dopadu na trh práce v kontextu dotčeného kraje.

Termín pro předkládání Analýzy dopadů pracovních míst na trh práce: konec dubna 2021

Prezentace z webináře

Záznam z webináře

Platforma pro bruselské programy přinese více financí a inovativních projektů

Minulý týden proběhlo první setkání Platformy pro bruselské programy, kterého se zúčastnili zástupci univerzit a statutárních měst Moravskoslezského kraje. Cílem setkání bylo nejen představení možností komunitárních programů Evropské unie, ale hlavně sdílení dosavadních zkušeností. Jaké výhody nová platforma přináší?

🤝 SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ KRAJEM
Platforma podporuje spolupráci na inovativních projektech v kraji. Propojuje obce, univerzity, firmy a další významné regionální aktéry. Prostřednictvím pravidelného setkávání zástupců a projektových manažerů regionálních organizací z různých sektorů podporuje vzájemné partnerství a spolupráci.

💰 VÍCE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Díky platformě se zvýší počet úspěšných žádostí do programů EU. Dokazuje to praxe Jihomoravského inovačního centra, kde podobná setkávání probíhají už několik let a spolupráce úspěšně funguje.

👩‍🔬 NOVÉ VÝZKUMNÉ A INOVATIVNÍ PROJEKTY
Platforma se zaměří na komunitární programy, tedy dotační programy, kde se o finanční prostředky žádá přímo u Evropské komise. Jsou jimi například Horizont (projekty zaměřené na vědu a výzkum) nebo UIA (projekty zaměřené na městské inovace).

Moravskoslezský kraj plánuje uspořádat příští setkání za čtvrt roku a rozšířit účastníky o zástupce dalších subjektů z regionu. Do té doby mohou zájemci čerpat informace o bruselských programech z novinek na webu Bruselská linka. Prezentace z prvního setkání k nahlédnutí zde.

Moravskoslezský kraj podporuje podnikání, hned třemi dotačními programy

Rada kraje schválila 22. února vyhlášení dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021. Krajské firmy mohou díky tomu dosáhnout na finanční podporu ve třech oblastech:

 • Voucher pro začínající firmy na podporu rozjezdu kvalitního regionálního podnikání
 • TechArt Voucher pro firmy, které hledají možnosti vylepšení svého produktu (podpora až 450 000 Kč)
 • InnoBooster Voucher pro firmy hledající zkušeného profesionála, který jim pomůže s jejich růstem (podpora až 500 000 Kč)

Žádosti mohou firmy podávat od 29. března do 16. dubna.

Více informací na webu Moravskoslezského kraje nebo Moravskoslezského inovačního centra.

Podpora podnikání je součástí prioritní oblasti #podnikavější_a_inovativnější_kraj.
Chci se podívat na další projekty.

„S úctou k těžké práci.“ S ukončením těžby vstupuje projekt POHO2030 do nové etapy

Na začátku března zavřela společnost OKD doly Darkov a ČSA na Karvinsku. Momentálně již téměř všechny důlní areály v oblasti Karvinska spadají pod státní podnik DIAMO, jehož úkolem je zahlazovat následky hornické činnosti, odstraňovat staré environmentální zátěže a postupně tím zlepšovat kvalitu životního prostředí.

Už začátkem února se s ředitelem podniku DIAMO setkali zástupci Moravskoslezského kraje a společnosti MSID, aby se dohodli na společném partnerství. To by mělo vést k novému využití území zejména v areálech dolů a realizaci strategických projektů v území programu POHO2030.

MSID začne spolu s DIAMO připravovat proměnu důlních areálů, nejdříve se zaměří na doly Lazy a ČSA, následně doly Frenštát a Staříč. Prověří přitom potenciál projektů, mezi které patří i využití geotermální energie dolů, využití území pro zpracování odpadů, výroby energie z obnovitelných zdrojů i důlního plynu a další. „Nesmíme zapomenout na historii hornictví a těžkou práci tisíců havířů, ale musíme hledět i dopředu,“ napsali organizátoři projektu POHO2030.

Pohornickou krajinu Karvinska tvoří šedesát kilometrů čtverečních velká oblast rozléhající se mezi Karvinou, Orlovou a Havířovem, která byla v minulosti zasažena těžbou a těžkým průmyslem. Přesto v ní kraj vidí ohromný potenciál. Plánuje ji opět přivézt k životu a udělat z ní místo atraktivní pro obyvatele okolních měst, turisty i investory, a to v souladu s koncepcí POHO2030, na níž se společně s hlavním koordinátorem procesu, společností MSID, podílelo 30 renomovaných odborníků napříč obory.

Veřejnost na pohornické krajině oceňuje hlavně přírodu, považuje ji za oázu klidu a zeleně, vnímá ji také jako příležitost pro změnu image regionu. Vyplývá to z výsledků dotazníku, jež byl zpracován v průběhu léta a zapojilo se do něj přes 800 respondentů. Více informací k dotazníku na poho2030.cz/dotaznik/.

POHO2030 spolupracuje i s dalšími významnými partnery, například společností Impact Hub, se kterou připravuje pilotní projekty pro oživení prostoru důlních a průmyslových areálů s akceleračním programem.

Webinář: Investice v obcích a městech 2021

Města i obce letos čelí nebývalé výzvě. Vyrovnávají se s dopady koronavirové pandemie a daňových úprav do obecních rozpočtů, ve kterých náhle chybí prostředky na realizaci mnoha plánovaných projektů.

Agentura CzechInvest prostřednictvím webináře představí regionálním zástupcům možnosti financování investičních záměrů v roce 2021, a to zejména prostřednictvím:

 • programů na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské i nepodnikatelské využití
 • programu na budování a rozvoj podnikatelských parků a průmyslových zón
 • spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou PPP (Public Private Partnership) projektů, které mohou být funkční alternativou dotačního financování přinášející do obcí řadu často opomíjených benefitů.

Pro zástupce měst a obcí na území Moravy (Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský, Zlínský kraj) a Kraje Vysočina bude probíhat webinář 2. března.

 • Podrobnosti o programu zde.
 • Registrace zde.

Záznam z webináře: Mechanismus spravedlivé transformace pro podniky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje uspořádalo v polovině února webinář se zaměřením na financování malých a středních podniků v uhelném regionu. Zástupci podnikatelského sektoru se mohli seznámit s novými finančními možnostmi, které jim nabízí Mechanismus spravedlivé transformace. Účastníci byli seznámeni s možnostmi čerpání z nového Operačního programu Spravedlivá transformace a informacemi k možnostem financování prostřednictvím Evropské investiční banky a ČMZRB.

Záznam z webináře

Prezentace z webináře

Záznam z webináře: Mechanismus spravedlivé transformace pro obce

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje uspořádalo pro zástupce měst a obcí MSK webinář na téma: Jak financovat transformační projekty měst a obcí v uhelných regionech.

Účastníci webináře byli seznámeni s Mechanismem pro spravedlivou transformaci uhelných regionů, s možnostmi čerpání z nového Operačního programu Spravedlivá transformace a s přípravami regionálního Plánu spravedlivé územní transformace, aktuálními informacemi k dotačním možnostem z oblasti regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a k úvěrovým možnostem pro města a obce.

Záznam z webináře

Prezentace z webináře

Webinář pro malé a střední podniky: Jak financovat transformační projekty v uhelných regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje pořádá webinář pro malé a střední podniky se zaměřením na financování transformačních projektů firem v uhelných regionech.

Představíme možnosti, které nabízí OP Spravedlivá transformace i úvěry od Evropské investiční banky. Webinář proběhne v pondělí 15. 2. od 13 hodin online přes MS Teams a připojíte se k němu kliknutím na odkaz: http://bit.ly/webinar-JTF-podniky

Projekt Moje místo v MSK efektivně propojuje zájemce o práci s místními firmami

Nový projekt Moravskoslezského kraje a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti reaguje na důsledky pandemie COVID-19 i strukturální změny v hospodářství. Pomáhá rychle a efektivně propojit propuštěné zaměstnance s firmami, a to bez nutnosti registrace na úřadu práce.

Pro ty, co hledají novou práci nebo zatím jen uvažují o změně zaměstnání, nabízí Moje místo v MSK poradenské služby osobně i online. Zájemcům profesionální poradci pomohou zorientovat se ve svých schopnostech, dovednostech a vlastnostech a odhalit vhodný kariérní směr. Zároveň je podpoří při přípravě na pracovní pohovor nebo s nimi zkonzultují životopis.

Firmám, které hledají nové zaměstnance, nabízí projekt online aplikaci Chytrý matching. Jejím cílem je párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Takto mohou firmy usnadnit zaměstnancům přechod do nového zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhůty před registrací na úřadu práce.

Chtěli byste vědět více o poradenských službách pro propuštěné zaměstnance nebo online aplikaci Chytrý matching? Přihlaste se na webinář, který proběhne ve čtvrtek 11. 2. od 9:00 do 9:45, na odkazu https://bit.ly/3t5RdPW.

Projekt Moje místo v MSK je součástí prioritní oblasti #vzdělanější_a_zaměstnanější_kraj. Chci se podívat na další projekty.

Webinář: Jak financovat transformační projekty měst a obcí

Na dalším ze série webinářů pro města a obce se zaměříme na Mechanismus spravedlivé transformace uhelných regionů.

Zjistíte více o možnostech financování z nového operačního programu Spravedlivá transformace a aktuální informace o dotacích z oblasti regenerace brownfieldů.

Seznámíte se také s přípravami regionálního Plánu spravedlivé územní transformace.

Na webinář se nemusíte registrovat, pro vstup stačí kliknout na následující odkaz: http://bit.ly/webinar_spravedliva_transormace


POHO2030

Kraj navázal spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, podpoří jeho transformační projekty

Pro úspěšnou transformaci regionu a odchod od uhlí plánuje Moravskoslezský kraj významné investice mimo jiné do pohornické krajiny. S financováním i posouzením projektů mu pomůže Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), se kterou podepsal memorandum o spolupráci.

Zástupci banky i kraje nejdříve společně vytipují klíčové projekty. „Naše strategie regionálního rozvoje do roku 2027 a koncepce POHO2030 přináší kromě revitalizace také projekty z oblasti sociálních služeb, dopravy či vzdělávání, do nichž bychom rádi v dohledné době investovali. Chceme to udělat ve spolupráci s ČMZRB, v první fázi využijeme její poradenskou podporu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

ČMZRB podporuje rozvoj malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů české ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu, a to prostřednictvím zvýhodněných finančních produktů. Spolupráce s ní by měla pomoci s investicemi prostřednictvím standardních finančních nástrojů i vývojem nových programů reagujících na specifické potřeby Moravskoslezského kraje.

Klíčový přitom bude Mechanismus spravedlivé transformace, který strukturálně postiženým regionům pomáhá s přechodem na nízkoemisní ekonomiku. „Naše banka se spolu s Národním rozvojovým fondem na realizaci těchto investic může podílet jak formou úvěrů či záruk na krajské spolufinancování dotačních projektů, tak na bankovní financování návratných investic v rámci evropského investičního programu Invest EU,“ přiblížil předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Výzkumné centrum CEETe bude vyvíjet bezemisní zdroje energie, zaměří se hlavně na vodík

#Čistější a zelenější Moravskoslezský kraj se posouvá směrem od uhlí k nízkoemisním a obnovitelným zdrojům energie, zároveň si chce zachovat svou energetickou soběstačnost. S naplněním ambiciózního cíle mu má pomoci Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe), které vznikne v kampusu VŠB-TUO.

Vědecko-výzkumné centrum bude využívat moderní metody pro přeměnu odpadů a dalších alternativních paliv na užitečné formy energie. Jedním z hlavních produktů, který vznikne transformací energií, má být vodík. „V našem centru budeme vyrábět vodík čistou cestou, ekologicky, s minimální uhlíkovou stopou a maximálním zapojením technologií pro zapracování odpadů,“ vysvětlil Stanislav Mišák, ředitel Centra ENET.

Zdroj: VŠB-TUO

Chytrá a ekologická má být už samotná budova nového centra, kterou bude zdobit zelená střecha i zelená fasáda. Zavlažovány budou nashromážděnou dešťovou vodou, jež se využije také jako šedá voda pro sociální zařízení a výrobu vodíku elektrolýzou.

Součástí stavby budou fotovoltaické panely, už v návrhu se přitom počítalo s dvojnásobnou kapacitou akumulačního bloku, aby mohla být zbytková energie využita i v dalších budovách kampusu.

Mezi další silné stránky centra patří to, že je mobilní, škálovatelné a modulární. Znamená to, že by dosud na evropské poměry unikátní projekt mohl být v budoucnu přenositelný i do dalších regionů a přizpůsobený jejich specifickým potřebám.

Výstavba centra vyjde na 270 milionů korun, Moravskoslezský kraj se podílí 7 miliony, 40 miliony soukromá společnost Smart Inovation Centum SIC, 200 milionů bude hrazeno z dotace Ministersta průmyslu a obchodu ČR.

Projekt CEETe je součástí prioritní oblasti #zelenější_a_čistější kraj. Chci se podívat na další projekty.

Záznam z webináře: Příležitosti pro obce v novém programovém období 2021-2027

Minulou středu se uskutečnil webinář zaměřený na nové programové období EU. Pozvání na něj přijali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, kteří představili aktuální informace k nastavení IROP, OP ŽP a OP Spravedlivá transformace.

Záznam z webináře

Prezentace z webináře

Informace jsme také shrnuli do přehledné brožury pro obce.

Webinář: Příležitosti pro obce v novém programovém období 2021-2027

Zastupujete obec ležící na území Moravskoslezského kraje a potřebujete získat rychlý přehled o příležitostech evropských fondů, které nabízí nové programové období?

Přihlaste se na webinář pořádaný Moravskoslezským krajem, na nějž přijali pozvání zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. Dozvíte se aktuální informace k nastavení IROP, OP ŽP a OP Spravedlivá transformace.

Registrujte se na tomto odkazu nejpozději do pátku 4. 12.:
https://bit.ly/35UNmvg

E-mail s odkazem na konferenční místnost pro připojení k webináři vám bude zaslán v dostatečném předstihu před konáním webináře na vámi zaregistrovanou e-mailovou adresu.

PROGRAM WEBINÁŘE

 • Aktuální informace k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, sekce Evropských a národních programů, MMR)
 • Aktuální informace k Operačnímu programu životní prostředí (Jan Hlaváček, ministerský rada, sekce Řízení fondů EU, MŽP)
 • Jak se Moravskoslezský kraj připravuje na nové příležitosti? (Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana kraje pro program Restart a uhelnou platformu)